TOMLINSON (v). Of Berkeley Square. Identity enquiry