RIKKI-TIKKI-TAVI (JB1). Then Nag’s head came through the sluice…