MARKLAKE WITCHES (R&F). Philadelphia’s fury. Illustration & text