JOHNNY GRUNDY (v). Rudyard Kipling and Johnny Grundy C 048/143