FOX MEDITATES (v). New poem in ‘Strand’, with illus. by Gordon Nicoll