Eyesight. Kipling’s eyesight R 276/51 277/57 278/37