Bateman’s. Kipling shrine, with photographs C 055/22